Werkgroep Jongvolwassenen

In 2017 werd een Vlaams Actieplan Jongvolwassenen gelanceerd. Dat plan wil er voor zorgen dat jongeren bij uitstroom uit de jeugdhulp zo maximaal mogelijk over de kennis en vaardigheden beschikken om een eigen weg te vinden.
Voor die jongvolwassenen voor wie na de jeugdhulp vervolghulp noodzakelijk blijft, worden specifieke acties opgezet. 

De Werkgroep Jongvolwassenen van het IROJ is een breed platform dat vertrekkend vanuit het Vlaams Actieplan Jongvolwassenen inzet op het inventariseren en aanbieden van uitwisselingsmogelijkheden rond goeie praktijken. De werkgroep detecteert de noden en knelpunten en formuleert mogelijke oplossingen en beleidsaanbevelingen.

Het startmoment van de werkgroep vond plaats op 15 maart 2019, via een breed netwerkforum in ARhus te Roeselare.
Op basis van de input van de deelnemers aan dit startmoment heeft de werkgroep haar eerste doelstellingen bepaald.

De werkgroep wil, vertrekkend vanuit het actieplan jongvolwassenen instrumenten aanreiken om de zorgcontinuïteit van jongvolwassenen te faciliteren. De kerngroep neemt initiatieven om de jongeren en alle contextfiguren het aanbod omtrent zorgcontinuïteit te leren kennen. Ze brengt in beeld wie ze moeten aanspreken om informatie over het aanbod te krijgen."

 

Jonge patatten in de puree

In het kader van deze doelstelling werden in het najaar van 2020 verschillende lunchdebatten georganiseerd onder het thema "Jonge patatten in de puree".
Deze lunchdebatten waren bedoeld als netwerkmoment - omwille van de COVID-19-pandemie moesten een aantal sessies online plaatsvinden.

 • "Wel in je vel - over psycho - sociaal welbevinden en oplossingsgericht werken"
  Met Nadine Callens
  5 oktober 2020
 • "Dobberen in een zee van vrije tijd - Over vervelen, ronddobberen en een soepel lopende ambrajaze in de vrije tijd"
  Met Rien Houwen (ARKTOS en Ambrajaze)
  13 oktober 2020

 • "Over snelle huisvesting en een eigen stek voor jongeren, Housing First en Housing First for Youth"
  Met Geert De Bolle (Housing First Belgium)
  22 oktober 2020
 • "Geef me werk werk werk - Over niet willen, mogen of kunnen werken, werk willen maar geen vinden en goeie begeleiding en oplossingen"
  Met Koen Vandamme (GTB) en Kris Wittegeers (VDAB)
  30 oktober 2020

 

In het voorjaar van 2021 volgde een 2e reeks online lunchdebatten.

 • "VAPH/PVB/Integratietegemoetkoming… voor Dummies"
  Met Catherine T’Joens (VAPH) en Christ Dobbelaere (Oranje vzw & Cohesie)
  1 april 2021
 • "Je hebt ondersteuningsplannen en ondersteuningsplannen"
  Met Geert D’Haene (Dienst OndersteuningsPlan West-Vlaanderen, D.O.P.) en Sharon Van Audenhove (Agentschap Opgroeien)
  29 april 2021

 • "Een toegewijde 360° begeleiding en casemanagement voor jongvolwassenenen"
  Met Wouter Vanclooster (Back On Track), Jeroen Slambrouck (Brugge(n) voor jongeren) en Kira Vergote (LOGiN)
  31 april 2021

De werkgroep voorziet een plenair netwerkmoment te organiseren wanneer de omstandigheden dit opnieuw toelaten.
 

Meer informatie ?

Voor meer informatie over de Werkgroep Jongvolwassenen kan je terecht bij:

Peter Velle (Opgroeien) peter.velle@opgroeien.be

Filip Van Becelaere, voorzitter van de Werkgroep Jongvolwassenen filip.vanbecelaere@cawnoordwestvlaanderen.be

 • Jongvolwassenen