Relationele Continuïteit

Eén van de speerpunten van de Vlaamse jeugdhulp is continuïteit in jeugdhulptrajecten.
Meestal denken we daarbij aan het naadloos op elkaar aansluiten van diensten en modules.
Veel minder aan de relaties die jongeren en gezinnen opbouwen met hulpverleners of de verbinding met hun sociaal netwerk.
Nochtans is dat de continuïteit waar kinderen, jongeren en hun context het meeste belang aan hechten én over willen meespreken.
 
Op 8 november 2019 vond de kick-off "Ik wil je – blijf bij me - hou van me" plaats. 
Dit was het startschot van een breed traject om relationeel en participatief werken onder de aandacht te brengen als één van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.
Alle info over de kick-off vind je hier terug.

Op dinsdag 15 juni 2021 organiseerden we een (eerste) terugkommoment. Deze online luncheditie was bedoeld om ruimte creëren om elkaar te inspireren én in beeld te krijgen welke noden, wensen en ambities we delen.
Meer info over dit online event kan je hier terugvinden.

Een uitgebreide analyse van de gesprekken in de break-out rooms werd verwerkt in een artikel dat recent door Sociaal.net werd gepubliceerd. 

 

Handige tools/ reflectie-instrumenten

Ben je ook overtuigd dat we meer moeten inzetten op die relationele continuïteit en zoek je een manier om het thema beter te integreren in  je werking? Hier zetten we alvast enkele interessante mogelijkheden op een rij:

  • de brochure ‘Doe de relatietest! helpt jongeren, ouders, hulpverleners én directies om kritisch en creatief stil te staan bij het thema, elk vanuit hun eigen perspectief. (Ontwikkeld door de werkgroep continuïteit van het IROJ West-Vlaanderen.)
  • de Grabbelbox is een praktijkgerichte methodiek waarin de 9 kenmerken van een participatieve basishouding worden ontrafeld. Vraagkaarten helpen hulpverleners stil te staan bij hun eigen houding en handelen. (Ontwikkeld door de werkgroep participatie van het IROJ West-Vlaanderen.)
  • het Participatiekompas is een professioneel reflectie-instrument dat richting geeft aan jeugdhulporganisaties om actief aan de slag te gaan met hun participatiebeleid. Het biedt praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor zowel jeugdhulpmedewerkers als hun cliënten en het houdt rekening met het kader en de cliëntsystemen waarin zij opereren (Ontwikkeld door het UCLL.)

Vormings- en ondersteuningsaanbod

Vaak is het draagvlak voor het thema groot maar blijft de doorvertaling naar de werkvloer en het beleid een uitdaging.
Om jullie te ondersteunen werkten we samen met onze partners een aantrekkelijk vormings-en ondersteuningsaanbod uit, gaande van ervaringsleren, vorming tot coaching.
Check hier het beschikbare aanbod en zoek een aanbod uit op maat van jouw team, organisatie of samenwerkingsverband (een Word-versie kan je hier vinden).

In het najaar van 2021 en voorjaar van 2022 organiseerde het IROJ een reeks vormingsinitiaties rond Relationele Continuïteit via open lunchworkshops.  In anderhalf uur lieten we deelnemers proeven van de inzichten die onze gespecialiseerde partners in huis hebben en ontdek je hoe door professioneel nabij te zijn jouw impact in hulpverleningstrajecten kunt vergroten. 

Getuigenissen in beeld

Ben je toch nog niet overtuigd en of zoek je naar een manier om je collega’s te overtuigen over het belang van relationeel en participatief werken? We zijn volop bezig met het in beeld brengen van een aantal sprekende getuigenissenHier kun je alvast het filmpje herbekijken waarmee we de kick-off openden en opnieuw beleven waarom we dit thema zo belangrijk vinden.  

Onderzoek en goede praktijken

Met onze werkgroep continuïteit willen we ook onderzoeken hoe relationele continuïteit in de praktijk vorm krijgt en willen we goede praktijken in beeld brengen. 

Zo deden de  laatstejaars studenten sociaal agogisch werk van Vives Kortrijk in 2020 een onderzoek in het kader van hun bachelorproef.
Je vindt de
 bachelorproef “Ik wil je - blijf bij me – hou van me” van studenten sociaal agogisch werk, Vives Kortrijk, hier terug.
Deze studenten deden onderzoek naar de beleving van kinderen, jongeren en hun sociaal netwerk omtrent relationele continuïteit en participatie in een ondersteuningstraject. In dit onderzoek gaat het om kinderen en jongeren in een residentiële voorziening en die omwille van de COVID-19 maatregelen voor een onbepaalde periode terug naar hun thuiscontext keerden. De kinderen en jongeren worden vanuit OSD opgevolgd.
Er werd afgetoetst op welke manier de kinderen, jongeren en hun sociaal netwerk een stem kregen en krijgen in de wijzigingen in hun traject en hoe ze dit ervaren/ervaren hebben. Daarnaast werd er ook bevraagd wat deze nieuwe situatie betekent voor de kinderen, jongeren en hun sociaal netwerk op vlak van hun interpersoonlijke relaties (hulpverleners, sociaal netwerk, elkaar).

 

Meer info
Nele Van Nevel
E-mail: nele.vannevel@opgroeien.be

Hou ook de facebookpagina in de gaten om te zien welke initiatieven we organiseren om het thema verder op de kaart te zetten.

  • Continuïteit