Brussel

Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) Brussel brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio intersectoraal samen om via infodeling, afstemming en samenwerking de jeugdhulp in de regio mee vorm te geven. Het IROJ komt hiertoe een zestal keer per jaar samen.

Om het IROJ in haar opdracht te ondersteunen werden verschillende werkgroepen opgericht waarin thematisch aan de slag wordt gegaan rond het uitwerken van doelstellingen geënt op (de realisatie en uitvoering van) Integrale Jeugdhulp, zoals vooropgesteld in het decreet Integrale Jeugdhulp.

IROJ Brussel zet in op een nauwe afstemming en samenwerking met IROJ Vlaams-Brabant.

De IROJ-vergaderingen worden voorbereid door een voorbereidend overleg.

Alle acties vanuit IROJ Brussel worden gebundeld in een jaarlijks regioplan, waarin eveneens (gezamenlijke) acties in samenwerking met IROJ Vlaams-Brabant worden opgenomen.

IROJ Brussel wordt voorgezeten door Mathieu Voets, en ondersteund door Nele Coekaerts (Agentschap Opgroeien, nele.coekaerts@opgroeien.be).