Verderzetting projecten crisisbegeleidingen 2021

Met het actieplan mentaal welzijn “zorgen voor morgen” heeft de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding naast andere maatregelen op korte en op middellange termijn (o.a. de versterking van de crisismeldpunten) geïnvesteerd  in het crisisnetwerk om extra crisisbegeleidingen mogelijk te maken.

In 2020 werd 583.000 euro ingezet in de periode vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020. Met deze middelen konden organisaties actief in het crisisnetwerk (jeugdhulp en/of geestelijke gezondheidszorg) bijkomend personeel aanwerven om extra begeleidingen te realiseren. 

Gezien de aanhoudende epidemie heeft de minister zopas beslist om voor 2021 1 miljoen euro vrijgemaakt voor de verderzetting van crisisbegeleiding. Initiatiefnemers worden via het crisismeldpunt de vraag gesteld of ze opnieuw wensen te participeren aan dit project onder dezelfde voorwaarden. Indien hun engagement stopt op het einde van dit jaar, kan het crisismeldpunt aan de netwerkstuurgroep crisis vragen om een nieuwe kandidaat te zoeken. Indien het crisisnetwerk meent dat een grondige bijsturing zich opdringt, kan zij ook een gemotiveerde wijziging in de budgetverdeling voorstellen aan de overheid voor 2021.

Er is momenteel geen recurrent budget voor crisisbegeleiding (dus geen formele procedure  met advisering via de IROJ’s).

De beschikbare middelen zijn projectmatige en lopen af op het einde van 2021 (verlenging is niet waarschijnlijk). Daarom gaat men in principe uit van het een continuering van de middelen voor dezelfde partners met de netwerkstuurgroep crisis als stuurgroep voor het project. In het voorjaar 2021 wordt een  tussentijdse evaluatie gepland. 

In bijlage vindt u een overzicht van de toegekende budgetten in 2020 en een projectie van het beschikbare budget voor 2021.

Datum van inzending