Rondzendbrief zorggarantie (dreigende) uithuisplaatsing jonge kinderen (werf 2)

Met de rondzendbrief in bijlage informeert het agentschap Opgroeien over de beleidskeuzen m.b.t. zorggarantie (dreigende) uithuisplaatsing jonge kind en over de toekomstige versterking van dit aanbod.

in 2021 zetten de regionale coördinatoren zorggarantie verder in op het uitbouwen van de samenwerkingsverbanden met de perinatale zorgnetwerken en lokale teams van kind en gezin. volwassenhulpverlening, ggz, vk,...De zorgtafels en het zorggarantiebudget blijven hierbij behouden. Ondertussen voert het agentschap opgroeien gesprekken om een het kader en afstemming met preventief basisaanbod te verfijnen en wordt verder afgestemd met evolutie binnen ggz,.... De komende periode wordt ingezet op het creëren van bindende afspraken en gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle actoren voor het garanderen van een duurzaam traject. Kinderopvang  en andere basisvoorzieningen zijn hierbij een belangrijke actor, alsook de maximale organisatie van diagnostiek als basis voor besluitvorming en de nadruk op het normaliserende. Vanaf 2022 nemen medewerkers van het agentschap opgroeien de opdracht van casuscoördinatie op zich in gedeelde verantwoordelijkheid met het werkveld. De regionale coördinatoren borgen de opgedane ervaringen en faciliteren dit afstemmingsproces mee (ook inbreng van wetenschappelijke expertise). 

Vanaf 2022 worden de middelen van de regionale coördinatoren en een deel van de casusmiddelen ingezet voor duurzame innovatieve aanbodversterking. Hiervoor wordt een kader voor ombouw en reconversie uitgewerkt (najaar 2021). Het zijn de regionale partners die in overleg de regionale noden hiervoor duidelijk afbakenen en ook innovatieve acties op vlak van mobiele of ambulante contextbegeleidingen, groepswerkingen,.. uitdenken. 

We wensen alle betrokkenen hierbij veel succes en kijken uit naar een continuering van de regionale/provinciale stuurgroepen zorggarantie!

Datum van inzending