Oproep '1 gezin - 1 plan': advies IROJ Vlaams-Brabant

Op 16 juni 2020 verspreidde de overheid een oproep betreffende de uitbouw van de samenwerkingsverbanden '1 gezin - 1 plan' (zie oproep in bijlage).

Doelstelling van deze oproep is het uitbouwen van de netwerken '1 gezin - 1 plan' om gebiedsdekkend, overheen de ganse regio, samenwerkingsverbanden uit te rollen. Deze uitbreiding wordt gekoppeld aan een krachtige inhoudelijke beweging die diverse expertises bundelt om duidelijke verwachtingen en doelstellingen waar te maken rond onder meer krachtgericht werken, snel interveniëren en het uitbouwen van flexibele en innovatieve werkvormen in de jeugdhulp.  

Met deze oproep kregen de IROJ een afgelijnde opdracht. Tegen 15 juli 2020 moesten de IROJ een advies formuleren betreffende mogelijke regionale werkingsgebieden om 1G1P gebiedsdekkend uit te bouwen.  

Plan van aanpak IROJ Vlaams-Brabant

De timing voor het opmaken van een advies was bijzonder strak, maar het werd belangrijk geacht om alle relevante actoren zo optimaal mogelijk te betrekken. In functie van afstemming met alle partners, werd volgend plan van aanpak opgemaakt:

In functie van het formuleren van een advies werden in eerste instantie de huidige samenwerkingsverbanden bevraagd:

  • Hoe kijken zij naar de verdere ontwikkeling van de huidige samenwerkingsverbanden in relatie tot deze oproep?
  • Welk voorstel van mogelijke regio-indeling/werkingsgebieden 1G1P zien de samenwerkingsverbanden zodanig dat 1G1P gebiedsdekkend over Vlaams-Brabant kan worden uitgerold?

Deze voorstellen werden vervolgens ter bespreking voorgelegd op de werkgroep advisering Vlaams-Brabant/Brussel. Deze kwam samen op woensdag 1 juli 2020.

Op basis van de bespreking op de werkgroep advisering, werd een voorstel van advies betreffende de werkingsgebieden 1G1P voor Vlaams-Brabant opgemaakt. Dit voorstel van advies werd vanuit het IROJ gecommuniceerd/verspreid binnen de regio. De regionale partners kregen de kans om feedback op dit voorstel aan te leveren, op basis waarvan het uiteindelijke advies vanuit het IROJ werd opgemaakt en bezorgd aan de overheid.

Advies IROJ Vlaams-Brabant

Als bijlage vindt u het volledige advies, inclusief onderbouwing en enkele inhoudelijke aanbevelingen. 

IROJ Vlaams-Brabant stelt volgende clustering voor:

  1. De eerstelijnszones Amalo, BraViO, Grimbergen, Pajottenland en Zennevallei vormen een eerste afgebakend werkingsgebied dat, binnen het kader/de contouren van de nieuwe oproep, bediend zal worden door het samenwerkingsverband 1G1P Asse-Meise-Vilvoorde.
  2. De eerstelijnszones Demerland, Zuid-Oost Hageland, Leuven Noord, Leuven, Leuven Zuid en Druivenstreek vormen een tweede afgebakend werkingsgebied dat, binnen het kader/de contouren van de nieuwe oproep, bediend zal worden door het samenwerkingsverband 1G1P Jeugdhulp Hageland.

Deze clustering is gebaseerd op een aantal leidende principes. Daarnaast formuleerde IROJ Vlaams-Brabant ook een aantal aanbevelingen bij de verdere uitwerking van de samenwerkingsverbanden. Alle informatie is terug te vinden in het bijgevoegde advies. 

Post date
Tags
  • Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp