Oproep '1 gezin - 1 plan': advies IROJ Brussel

Op 16 juni 2020 verspreidde de overheid een oproep betreffende de uitbouw van de samenwerkingsverbanden '1 gezin - 1 plan' (zie oproep in bijlage).

Doelstelling van deze oproep is het uitbouwen van de netwerken '1 gezin - 1 plan' om gebiedsdekkend, overheen de ganse regio, samenwerkingsverbanden uit te rollen. Deze uitbreiding wordt gekoppeld aan een krachtige inhoudelijke beweging die diverse expertises bundelt om duidelijke verwachtingen en doelstellingen waar te maken rond onder meer krachtgericht werken, snel interveniëren en het uitbouwen van flexibele en innovatieve werkvormen in de jeugdhulp.  

Met deze oproep kregen de IROJ een afgelijnde opdracht. Tegen 15 juli 2020 moesten de IROJ een advies formuleren betreffende mogelijke regionale werkingsgebieden om 1G1P gebiedsdekkend uit te bouwen.  

Plan van aanpak IROJ Brussel

In functie van afstemming met alle partners, werd volgend plan van aanpak opgemaakt:

In functie van het formuleren van een advies werd in eerste instantie het huidige samenwerkingsverband Sonja Erteejee bevraagd:

  • Hoe kijken zij naar de verdere ontwikkeling van het huidige samenwerkingsverband in relatie tot deze oproep?
  • Welk voorstel van mogelijke regio-indeling/werkingsgebieden 1G1P ziet het samenwerkingsverband zodanig dat 1G1P gebiedsdekkend over Brussel kan worden uitgerold? 

Dit voorstel werd vervolgens ter bespreking voorgelegd op de werkgroep advisering Vlaams-Brabant/Brussel. Deze kwam samen op woensdag 1 juli 2020.

Op basis van de bespreking op de werkgroep advisering werd een voorstel van advies betreffende het werkingsgebied 1G1P voor Brussel opgemaakt. Dit voorstel van advies werd vanuit het IROJ gecommuniceerd/verspreid binnen de regio. De regionale partners kregen de kans om eventuele feedback op dit voorstel aan te leveren, op basis waarvan het uiteindelijke advies vanuit het IROJ werd opgemaakt en bezorgd aan de overheid.

Advies IROJ Brussel

Als bijlage vindt u het volledige advies, inclusief onderbouwing en enkele inhoudelijke aanbevelingen. 

IROJ Brussel stelt volgend werkingsgebied voor 1G1P Brussel voor:

  1. De eerstelijnszone Bruzel. 

Gezien dit gebied momenteel al volledig door Sonja Erteejee wordt bediend en 1G1P dus reeds gebiedsdekkend in Brussel is uitgerold, zijn er geen uitbreidingsmogelijkheden voor Brussel. Van hieruit wordt geconcludeerd om het huidige werkingsgebied te behouden en de bediening van dit gebied vanuit het samenwerkingsverband Sonja Erteejee, binnen het kader/de contouren van de nieuwe oproep, te continueren voor Brussel. 

IROJ Brussel formuleerde ook een aantal aanbevelingen bij de verdere uitwerking van het samenwerkingsverband. Alle informatie is terug te vinden in het bijgevoegde advies. 

Post date
Tags
  • Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp