Oost-Vlaamse afstemming tussen Jeugdhulp en Onderwijspartners

Het IROJ OVL ontving het signaal dat er heel wat ongerustheden spelen op de werkvloer rond personeelsperikelen. Er werd dan ook voorgesteld om vanuit het IROJ OVL de Oost-Vlaamse onderwijsactoren te contacteren en samen eens te bekijken welke stappen er genomen konden worden. Tijdens een eerste uitwisseling op 29 nov 2022 werden een aantal voorstellen besproken. Het verslagje van deze uitwisseling vinden jullie (voor wie er toen niet bij was) in bijlage.

Éen van de acties bestond erin om op 06/03/2023 samen met de Oost-Vlaamse jeugdhulpactoren door het inhoudelijk lesaanbod te gaan van Hogent, Artevelde Hogeschool en de universiteit Gent. Een afvaardiging van Oost-Vlaamse Jeugdhulpactoren konden aangeven wat er speelt in de praktijk, welke klemtonen men mist, welke evoluties er bijgekomen zijn en welke bijsturingen men graag had gezien. Via een rotatiesysteem werd uitvoerig met elkaar gedebatteerd.

IROJ OVL en  haar regionale netwerkstuurgroepen IJH gaan verder aan de slag met enkele samenvattende conclusies (zie bijlage).

 • Signaal/samenwerking met betrokken agentschappen (opgroeien en onderwijs)/ contacten met Vlaamse zorgambassadeur
 • Vraag aan regionale netwerkstuurgroepen ijh om promoten van welzijns- en zorgafdelingen in het secundair onderwijs uit te werken ism regionale coördinator jeugdhulp-onderwijs (Opgroeien) en het project onderwijsambassadeurs
 • oproep tav de jeugdhulpactoren om blijvend in te zetten op interversie en vorming (onderwijs levert geen specialiseten af)
 • Signaal tav onderwijspartners rond stages (reflecties over conflictsituaties, vertalen van methodieken id praktijk, inzetten op basishouding, ..). Generieke profielen werden opgemaakt en te verkrijgen bij een van de deelnemers.
 • uitwisselingsmoment met studenten
 • Oost-Vlaamse vormingsinitiatieven rond beroepsgeheim, verontrusting, deontologie 
 • Verkennen van andere vormen van stages bv stages inzetten ter ondersteuning van leefgroepen- andere vormen uitwerken.
 • Het IROJ OVL verzamelt leuke filmpjes en bruikbaar jeugdhulpmateriaal voor de Oost-Vlaamse onderwijspartners (oproep om zaken door te sturen naar Daphne.sasanguie@opgroeien.be). We verzamelen deze hier:

Verbinding zorgt voor vertrouwen en kan leiden tot experimenten :-)

Heb je als jeugdhulppartners nog een fijn idee? Laat het ons zeker weten en mail naar daphne.sasanguie@opgroeien.be 

 

Ontmoetingsmomenten tussen Jeugdhulppartners en onderwijspartners:

 • Werkveldbeurs Orthopedagogische begeleiding
 • hoorcolleges,
 • alumni evenementen
 • Opleidingsadviesraad/klankbordgroepen (geeft de opleiding advies en fungeert als klankbord voor de opleiding 
 • Samenwerking via praktijkplekken voor graduaatsstudenten 
 • Gastsprekers en werkveldpartners in de lessen
 • Oost-Vlaams overleg onderwijsambassadeurs
 • ...
Post date