Foto Limburgse jeugdhulp

Al enkele jaren geleden formuleerde IROJ Limburg de ambitie om een planningsinstrument te ontwikkelen.

De kernvraag is hoeveel kinderen en jongeren (en hun context) hulp krijgen. Daarbij zijn we in het bijzonder geïnteresseerd in de leeftijd waarop ze deze hulp ontvangen (“vroeg”), de afstand van hun leefomgeving of hoever ze moeten gaan (“nabij”), de verhouding tussen de vermoede noden van een leefgemeenschap en het effectieve aanbod (“unmeet need”), het aandeel van crisis in de toeleiding en het aanbod naar jongvolwassenen.

Om hierop zicht te krijgen maken we een foto op 10 februari 2023. Op deze foto vragen we alle Limburgse partners die vallen onder het decreet Integrale Jeugdhulp én K-diensten om hun cliënten in beeld te brengen, zowel voor wat rechtstreeks als niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening betreft.  Op basis van de respons, willen we hiervan een herhaaldelijke oefening maken, en naderhand ook meer lokale actoren betrekken bij de bevraging. Een  foto  - of enkele foto’s -  kan een duidelijker beeld geven op de verspreiding van het gebruik van jeugdhulp, afgezet tegen het verwachte gebruik. En dit fijnmazig, per hulpverleningsvorm.

We willen met de oefening volgende gegevens ten opzichte van elkaar afzetten:

  1. Hoe is de bevolking samengesteld, per gemeente? Bron: cijfergegevens Statbel.
  2. Welke hulpverlening is waar aanwezig? Bron: Agentschap Opgroeien.
  3. Vanwaar komen de jongeren die vandaag jeugdhulpverlening ontvangen? Bron: telling jeugdhulppartners.

Zo willen we zicht krijgen op de ‘herkomst’ van de gezinnen in jeugdhulp, en mogelijke ‘hotspots’ identificeren. Tegelijk kunnen zo ook mogelijke blue zones in beeld worden gebracht. 

Het idee van deze foto werd verder uitgewerkt en afgetoetst bij het Data Science Institute (UA/UHasselt) en prof. dr. K. Hermans (KULeuven). De verwerking van gegevens zal mee door het Data Science Institute gebeuren, de resultaten worden nadien ter beschikking gesteld.

Concreet vragen we alle organisaties vertegenwoordigd in IROJ Limburg om deel te nemen en een foto te maken van de situatie op 10 februari 2023. Hiertoe stellen we ter beschikking:

IROJ Limburg dankt alvast iedereen die mee de schouders zet onder dit project. Tegen de zomer van 2023 worden de resultaten verwacht; deze zullen ruim worden teruggekoppeld.

Nu reeds een vraag? Contacteer Raf Van Hoof, IROJ-ondersteuner (raf.vanhoof@opgroeien.be). 

Post date
Tags
  • Adviezen
  • Integrale jeugdhulp
  • intersectorale samenwerking