Vormings- en ondersteuningsaanbod 'relationeel werken'

Situering

Eén van de speerpunten van de Vlaamse jeugdhulp is continuïteit in jeugdhulptrajecten. Meestal denken we daarbij aan het naadloos op elkaar aansluiten van diensten en modules en het doorgeven van informatie. Veel minder aan de relaties die kinderen, jongeren en gezinnen opbouwen met hulp-, zorg, en dienstverleners of de verbinding met hun natuurlijk en sociaal netwerk.  Nochtans is net dat de continuïteit waar kinderen, jongeren en hun context het meeste belang aan hechten én over willen meespreken.

Het IROJ West-Vlaanderen en de Afdeling Continuïteit en Toegang van Opgroeien willen relationeel en participatief werken onder de aandacht brengen als één van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.  Vaak is het draagvlak voor het thema groot maar blijft de doorvertaling naar de werkvloer en het beleid een uitdaging. 

Om organisaties (ervaringsdeskundigen, hulpverleners/ondersteuners, kwaliteitscoördinatoren en directies) hierin te ondersteunen stelt de werkgroep continuïteit van het IROJ West-Vlaanderen in deze brochure een aantrekkelijk vormings- en ondersteuningsaanbod voor.  Het is een divers aanbod gaande van ervaringsleren, vorming tot coaching waar elke organisatie een eigen selectie kan uit maken.  Je kunt ook op dit aanbod beroep doen met meerdere organisaties samen, bijvoorbeeld op niveau van een netwerk of samenwerkingsverband.

Wil je, vooraleer je een aanbod kiest, het debat met collega’s en/of met kinderen, jongeren en hun netwerk op gang trekken en van daaruit ontdekken op welk vlak je je relaties kunt verbeteren?  Doe dan eerst de relatietest! (https://iroj.jeugdhulp.be/sites/default/files/files/doe_de_relatietest_nov_19_0.pdf)

Ken je ook nog organisaties die een interessant vormingsaanbod over dit thema in huis hebben?  Laat het ons zeker weten! Dit document is niet volledig en op basis van jouw input proberen we regelmatig het aanbod te actualiseren.  Op de website van het IROJ (https://iroj.jeugdhulp.be/west-vlaanderen) vind je steeds de meest recente versie. 

Je kan je input doorgeven aan nele.vannevel@opgroeien.be.

 

 

Ervaringsleren

Onderdompeling in ervaringsgerichte begeleidershouding (LEJO)

Doelstelling

Een ervaringsgerichte begeleidershouding is een stevige basis om relationeel te werken met jongeren. We dompelen je volledig onder in het ervaringsleren en laten het je zelf beleven tijdens een ervaringsgerichte vijfdaagse. Je wordt uitgedaagd om jouw houding als begeleider onder de loep te nemen en te ervaren wat participatieve werkvormen met je doen.

Doelgroep

Professionals die aan de slag zijn in de leefwereld van jongeren: jeugd(welzijns)werkers, hulpverleners, leefgroepbegeleiders…

Programma

LEJO heeft een sterke expertise in het ervaringsgericht werken met jongeren en groepen. Ervaringsleren, dat is voor LEJO een basisfilosofie.

Tijdens deze vijfdaagse onderdompeling leggen we de focus op jou als professional, persoon en individu. We geloven sterk dat je binnen de filosofie van het ervaringsleren pas aan de slag kan met jongeren als je de dingen die je wil bereiken met en verwacht van jongeren, ook kan toepassen op jezelf als persoon en begeleider. Zelfreflectie, tijd nemen, verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die we maken. Dit allemaal zelf ervaren en het aan de lijve ondervinden zorgt voor inzichten in je dagelijkse begeleidershouding.

Wie ben ik als professional en individu? Waar liggen mijn eigen grenzen? Hoe herken ik mijn groeipunten? Wat heb ik nodig om daar verder mee aan de slag te kunnen?
Hoe creëer ik een veilige omgeving waarin waardering en gelijkwaardigheid centraal staan?

Op het einde van deze meerdaagse vorming beschik je over een heleboel nieuwe theoretische kaders. Deze kan je vervolgens in je eigen werking en organisatie verder in de praktijk omzetten.

Praktisch

 • Op onze eigen locatie COMPOT te Doornzele, of op aanvraag in een natuurlijke omgeving (Ardennen, De Kluis).
 • Minimaal 6 deelnemers, maximum 14. We voorzien 2 begeleiders.
 • Maatwerk is mogelijk. Deze 5-daagse vorming kunnen we ook aanbieden in de vorm van een teaser van een halve of volledige dag, een weekend, driedaagse. 

Je kan ook inschrijven op ons open aanbod van 18 tot 22 oktober 2021. Deelnameprijs is 450 euro.

Kostprijs

Standaardprijs is 350 euro per dagdeel per begeleider. Totaalprijs is afhankelijk van duur traject en groepsgrootte.

Voor jeugdwerkers en jongerenbegeleiders in de vrije tijd is een reductieprijs mogelijk.

Over de organisatie

Jongeren emanciperen, dat doen wij. LEJO is er voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

LEJO wil op een duurzame manier de spiraal van maatschappelijk kwetsbaarheid doorbreken en jongeren een perspectief bieden op een volwaardige plaats in de samenleving.  Daarom werken we op twee sporen: één, de jongeren stimuleren om sterker te worden in de samenleving. Twee, de maatschappelijke instellingen, overheden en beleidsmakers stimuleren om sterker te worden in het kansen geven aan jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Ervaringsgericht werken is voor ons meer dan een methodiek. Het is een visie die het fundament vormt voor alles wat we bij LEJO doen. Zowel onze begeleidershouding als werkingen vertrekken vanuit deze stevige basis. Zin om meer te ontdekken? Lees alles op www.lejo.be

 

 

 

Verdieping in ervaringsgerichte begeleidershouding (LEJO)

Doelstelling

Zelf aan de slag gaan vanuit een ervaringsgerichte begeleidershouding:

 • Ervaringsgerichte groepsdynamische oefeningen uitwerken.
 • Participatieve en reflectieve werkvormen hanteren.
 • Groepsprocessen herkennen en er flexibel op inspelen.

Doelgroep

Professionals die aan de slag zijn in de leefwereld van jongeren: jeugd(welzijns)werkers, hulpverleners, leefgroepbegeleiders…

Programma

Heb je na de onderdompeling goesting in meer? Deze vijfdaagse training reikt je een ferme portie verdieping aan. Dit  vervolgtraject leert je om je eigen begeleidershouding meer ervaringsgericht te maken. Je leert hoe je als begeleider zelf ervaringsgerichte groepsdynamische oefeningen uitwerkt en begeleidt. Alles vertrekt, beweegt en eindigt vanuit de inbreng van de deelnemers. Je leert rekening houden met groepsdynamische processen: wanneer breng ik welke activiteit aan, hoe pas ik mijn programma aan aan de noden van de groep, wanneer grijp ik in of wanneer laat je het los...

Praktisch

 • Op onze eigen locatie COMPOT te Doornzele, of op aanvraag in een natuurlijke omgeving (Ardennen, De Kluis).
 • Minimaal 6 deelnemers, maximum 14. We voorzien 2 begeleiders.
 • Maatwerk is mogelijk. Deze 5-daagse vorming kunnen we ook aanbieden in de vorm van een teaser van een halve of volledige dag, een weekend, driedaagse.    

Je kan ook inschrijven op ons open aanbod in maart 2022. Deelnameprijs is 450 euro.

Kostprijs

Standaardprijs is 350 euro per dagdeel per begeleider. Totaalprijs is afhankelijk van duur traject en groepsgrootte.

Voor jeugdwerkers en jongerenbegeleiders in de vrije tijd is een reductieprijs mogelijk.

Over de organisatie

Jongeren emanciperen, dat doen wij. LEJO is er voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

LEJO wil op een duurzame manier de spiraal van maatschappelijk kwetsbaarheid doorbreken en jongeren een perspectief bieden op een volwaardige plaats in de samenleving.  Daarom werken we op twee sporen: één, de jongeren stimuleren om sterker te worden in de samenleving. Twee, de maatschappelijke instellingen, overheden en beleidsmakers stimuleren om sterker te worden in het kansen geven aan jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Ervaringsgericht werken is voor ons meer dan een methodiek. Het is een visie die het fundament vormt voor alles wat we bij LEJO doen. Zowel onze begeleidershouding als werkingen vertrekken vanuit deze stevige basis. Zin om meer te ontdekken? Lees alles op www.lejo.be

 

Vorming

Ondeugende zorg (sTimul)

Doelstelling

Via een interactieve lezing nadenken over de rol van humor in onze zorg.

Doelgroep

Medewerkers uit de zorg- en welzijnsorganisaties en/of mantelzorgers.

Programma

Ethiek is een zwaar woord. Toch zijn we er elke dag mee bezig. Soms zelfs ondoordacht, ongedwongen en lichtvoetig. Het is immers met de kwinkslag dat we erin slagen om erkenning te geven aan die cliënt of collega die antipathie of irritatie oproept. Het is met een grapje dat we een onbeweeglijke en stugge cliënt toch in beweging krijgen, zonder dwang. Het is met de grijnslach dat we er weer tegenaan gaan om in alle regeldwang, tekort aan tijd en zorgende handen, dicht bij kwetsbare mensen te zijn en te blijven. Zonder cynisch te worden of net hyperactief.

Kortom: met humor houd je er de pit in, geef je adem aan je engagement voor mensen en aan je goesting om door te gaan. Ondeugende zorg is een ode aan die kracht, in het besef dat zorg altijd onvolmaakt is.

Op een interactieve manier brengt Linus Vanlaere met ‘Ondeugende zorg’ een herkenbare en tegelijk inspirerende kijk op zorgethiek. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de rol van humor. Net zoals humor zelf, tracht hij nieuwe en onverwachte perspectieven te openen, wijst hij op ruimte tussen de regels van de zorgorganisatie. Bovenal wil hij aandacht scheppen en ruimte voor een menselijke, doorleefde en ondeugende zorg.

Praktisch

De interactieve lezing gaat door in een namiddag voor maximum 30 personen. Het kan een kick-off zijn van een leesgroep die rond elk hoofdstuk uit het boekje ‘Ondeugende zorg. Humor in Gekkenwerk’ (Linus Vanlaere & Roger Burggraeve) samenkomt en ervaringen uitwisselt.

Kostprijs

Af te spreken.

Over de organisatie

Met sTimul zorgethisch lab zet VIVES met kracht èn expertise in op (zorg)ethiek in opleiding, onderzoek en dienstverlening. Naast het opleiden van (toekomstige) hulpverleners zet sTimul ook in op de begeleiding van zorg- en welzijnsorganisaties in het borgen van een relationele benadering. Relationeel werken vraagt steeds afstemming op de nood én de context van de zorgontvanger/cliënt. sTimulbegeleiders stimuleren de reflectie op deze aspecten.

Contactgegevens

Coördinatie sTimul                        

Ann Lammens via ann.lammens@vives.be 

Gekkenwerk (sTimul)

Doelstelling

Via een workshop nadenken over de ondeugden in de zorg.

Doelgroep

Medewerkers uit de zorg- en welzijnsorganisaties en/of mantelzorgers.

Programma

Als hulpverlener, familie, steunfiguur of mantelzorger hoef je niet perfect te zijn. Soms is goede zorg gekkenwerk. Het is een verhaal van feilbare mensen die ook onvolmaakte dingen doen. Hulpverleners – ook familieleden en steunfiguren! – willen goed doen voor hen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Altijd, dwars door alles heen! Ze verwachten veel van zichzelf. En er wordt ook veel van hen verwacht. Soms teveel. Soms zoveel dat ze onderuit gaan. Of het streven opgeven en moedeloos worden. Of zich vastklampen aan wat zekere voldoening biedt (maar waarbij ze zich ook niet helemaal goed voelen). Toch zijn hulpverleners ook maar mensen. Net als iedereen lopen ze aan tegen middelmatigheid. Ze worstelen met tijd(sdruk). Ze voelen soms ook antipathie. Ze raken geïrriteerd en soms zelfs kwaad door wat de cliënt doet of zegt. Ze veinzen wel eens betrokkenheid en ze handelen bij momenten ook een beetje hypocriet. En het gebeurt dat ze de regels, afspraken of procedures bewust naast zich neerleggen om het te kunnen volhouden. En hé, dat mag ook… want het maakt ‘goede zorg’ voor elkaar mogelijk. Goede zorg is dankzij die (menselijke) kwetsbaarheid – of die kwetsbare (klein)menselijkheid – mogelijk. Dat is het pleidooi van het boek ‘Gekkenwerk’ van de hand van de ethici Roger Burggraeve en Linus Vanlaere.

Praktisch

De workshop gaat door in een namiddag voor maximum 30 personen.

Kostprijs

Af te spreken.

Over de organisatie

Met sTimul zorgethisch lab zet VIVES met kracht èn expertise in op (zorg)ethiek in opleiding, onderzoek en dienstverlening. Naast het opleiden van (toekomstige) hulpverleners zet sTimul ook in op de begeleiding van zorg- en welzijnsorganisaties in het borgen van een relationele benadering. Relationeel werken vraagt steeds afstemming op de nood én de context van de zorgontvanger/cliënt. sTimulbegeleiders stimuleren de reflectie op deze aspecten.

Contactgegevens

Coördinatie sTimul                        

Ann Lammens via ann.lammens@vives.be

 

 

 

Wil (en durf) je de relatie aangaan? (Phronesis - Joost Bonte)

Doelstelling

(Misschien) overtuigd raken dat in relatie gaan de basis is van goed sociaal werk.

Doelgroep

Dienst-, zorg- en hulpverleners in en buiten de jeugdhulp, zowel veldwerkers, hun leidinggevenden
als hun beleidsbepalers.

Programma

1) Presentie als basis van goed sociaal werk (1 dag)
2) Kwaliteit ontwikkelen vanuit cliëntperspectief (1 dag)
3) Relationeel zorg verlenen: a hell of a job (1 dag)
4) Waarom afstand nemen geen goede optie is (1/2de dag)
5) Participeren is macht afgeven. Zijn we daartoe bereid? (1/2de dag)

Praktisch

In house of elders: theoretische duiding en praktische implementatie.

Kostprijs

350 euro/halve dag of te onderhandelen prijs voor maatwerk.

Over de organisatie

Phronesis is een advies- en coachingbureau met en in Praktische Wijsheid. Het heeft als doel om
sociale professionals, hun organisaties en het beleid te ondersteunen en versterken.

Contactgegevens

www.phronesis.social

Joost Bonte:

joost@phronesis.social

- 0486/62 77 60

 

 

 

Active Reviewing (LEJO)

Doelstelling

Ervaren hoe Active Reviewing technieken een cultuur van reflectie en participatie kunnen stimuleren in een groep.

Doelgroep

Professionals die aan de slag zijn in de leefwereld van jongeren: jeugd(welzijns)werkers, hulpverleners, leefgroepbegeleiders…

Programma

In deze vorming staat alles in het teken van Active Reviewing. Maar wat is dat nu juist? Active Reviewing is een ervaringsgerichte methodiek die reflectie en participatie stimuleert in een groep. Door de actieve werkvormen worden de relaties in de groep uitgediept. Er is veel oog voor groepsdynamica en het bevorderen van de groepsontwikkeling.

We brengen al doende inzicht in de theoretische kaders (Roger Greenaway) en de principes van Active Reviewing. Dit wil zeggen dat we zelf aan de slag gaan met actieve groepsopdrachten en actieve reflectiemomenten. Je maakt kennis met een hele hoop reflectieopties en creatieve werkvormen en je zal de meerwaarde van actief reflecteren in de praktijk ervaren.

Praktisch

 • Op onze eigen locatie COMPOT te Doornzele, of op aanvraag in een natuurlijke omgeving (Ardennen, De Kluis).
 • Minimaal 6 deelnemers. Bij meer dan 12 deelnemers voorzien we 2 begeleiders.
 • Standaardaanbod is 1 dagdeel. Er kan een aanbod op maat worden uitgewerkt.

Kostprijs

Standaardprijs is 350 euro per dagdeel per begeleider. Totaalprijs is afhankelijk van duur traject en groepsgrootte.

Voor jeugdwerkers en jongerenbegeleiders in de vrije tijd is een reductieprijs mogelijk.

Over de organisatie

Jongeren emanciperen, dat doen wij. LEJO is er voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

LEJO wil op een duurzame manier de spiraal van maatschappelijk kwetsbaarheid doorbreken en jongeren een perspectief bieden op een volwaardige plaats in de samenleving.  Daarom werken we op twee sporen: één, de jongeren stimuleren om sterker te worden in de samenleving. Twee, de maatschappelijke instellingen, overheden en beleidsmakers stimuleren om sterker te worden in het kansen geven aan jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Ervaringsgericht werken is voor ons meer dan een methodiek. Het is een visie die het fundament vormt voor alles wat we bij LEJO doen. Zowel onze begeleidershouding als werkingen vertrekken vanuit deze stevige basis. Zin om meer te ontdekken? Lees alles op www.lejo.be

 

 

 

Conflicthantering (LEJO)

Doelstelling

Inzicht verwerven in preventieve maatregelen en in het aanpakken en opvolgen van conflicten.

Doelgroep

Professionals die aan de slag zijn in de leefwereld van jongeren: jeugd(welzijns)werkers, hulpverleners, leefgroepbegeleiders…

Programma

We gaan aan de slag met LSCI. Aan de hand van casussen uit de praktijk nemen we het principe nader onder de loep. Je krijgt inzichten in:

 • Hoe preventief actie te ondernemen.
 • De verschillende manieren van conflicthanteringen binnen de verschillende fases van het conflictmodel.
 • Hoe nazorg te bieden.

Praktisch

 • Op onze eigen locatie COMPOT te Doornzele, of op aanvraag in een natuurlijke omgeving (Ardennen, De Kluis).
 • Minimaal 6 deelnemers. Bij meer dan 12 deelnemers voorzien we 2 begeleiders.
 • Standaardaanbod is 1 dagdeel. Er kan een aanbod op maat worden uitgewerkt.

Kostprijs

Standaardprijs is 350 euro per dagdeel per begeleider. Totaalprijs is afhankelijk van duur traject en groepsgrootte.

Voor jeugdwerkers en jongerenbegeleiders in de vrije tijd is een reductieprijs mogelijk.

Over de organisatie

Jongeren emanciperen, dat doen wij. LEJO is er voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

LEJO wil op een duurzame manier de spiraal van maatschappelijk kwetsbaarheid doorbreken en jongeren een perspectief bieden op een volwaardige plaats in de samenleving.  Daarom werken we op twee sporen: één, de jongeren stimuleren om sterker te worden in de samenleving. Twee, de maatschappelijke instellingen, overheden en beleidsmakers stimuleren om sterker te worden in het kansen geven aan jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Ervaringsgericht werken is voor ons meer dan een methodiek. Het is een visie die het fundament vormt voor alles wat we bij LEJO doen. Zowel onze begeleidershouding als werkingen vertrekken vanuit deze stevige basis. Zin om meer te ontdekken? Lees alles op www.lejo.be

 

 

 

Hechtingsproblemen in de leefgroep (Crosslink - Wingg)

Doelstelling

Dit is voor leefgroepsbegeleiders die vaak met kinderen, jongeren in contact komen met een hechtingsproblematiek. Wij willen de mechanismen die in werking treden in een team in kaart brengen en tips en adviezen formuleren voor het team.

Doelgroep

Leefgroepbegeleiders

Programma

We bieden een praktische workshop van een halve dag rond hechting zonder theoretische kaders. We gaan aan slag met methodieken als de duplo’s, liggende acht, filmpjes…

Daarnaast is het ook mogelijk om een bijkomende teamondersteuning na het volgen van de vorming te krijgen.

Praktisch

Een halve dag of volledige dag.

Kostprijs

€80 per uur.

Over de organisatie

WINGG CROSSLink

Meer info op www.wingg.be

Contactgegevens

Annick Dobbelaere

 

 

 

Participatie en relationele continuïteit door jongvolwassenen met ervaring in de jeugdhulp (Cachet VZW)

Doelstelling

Thema bekijken door de bril van de jongere.

Doelgroep

Hulpverleners die in het werkveld staan.

Programma

Wij kunnen een vorming op maat aanbieden waarin zowel participatie als relationele continuïteit bekeken/besproken wordt door jongeren/jongvolwassenen met ervaring in de jeugdhulp. Zij geven hun ervaringen rond dit thema: wat werkte wel/niet bij hun? Waar let je best op? …

Praktisch

Graag een beamer en geluid om filmpjes af te spelen. Wij doen steeds ons uiterste best om jongeren aan het woord te laten tijdens vormingen.

Kostprijs

€150 + verplaatsingskosten.

Over de organisatie

www.cachetvzw.be

Contactgegevens

contact@cachetvzw.be

 

 

 

Postgraduaat zorgtechnisch coach (sTimul)

Doelstelling

In de opleiding zorgethisch coach ontwikkel je een onderbouwde visie op zorgethiek en presentie. Je ontdekt hoe je op een warme, authentieke manier mensen laat groeien en floreren in hun zorgengagement. Je leert hoe je collega’s en een team kan inspireren om op een verbindende manier te bouwen aan een zorgzame, mensvriendelijke organisatie waarin elke mens gezien en ontzien wordt.

Een zorgethisch coach luistert en inspireert, leidt  en enthousiasmeert. Hij is een bruggenbouwer die mensen verbindt.

Doelgroep

De opleiding richt zich voornamelijk tot professionals in het zorg- en welzijnswerk
(verpleegkundigen, opvoeders, agogen, paramedici, pastoraal medewerkers, wellbeing en vitaliteitsmanager,…) stafmedewerkers en leidinggevenden, die werkzaam zijn in het brede domein van de gezondheids- en welzijnszorg en zich verder willen verdiepen als zorgethisch coach.

Programma

Binnen de opleiding komen volgende 4 modules aan bod:

Zorgethiek: een inleiding (5stp)

In deze module word je ingeleid in de wereld van de zorgethiek. Je maakt kennis met het denken van de filosoof Levinas, de psychologe Gilligan en de politieke wetenschapper Tronto, die belangrijke bouwstenen aanleveren voor zorgethiek als relationele ethiek. We staan ook uitgebreid stil bij de presentietheorie van Andries Baart. Via het bespreken van thema’s zoals ‘kwetsbaarheid als raakbaarheid’ en ‘verantwoordelijkheid, assymetrie en macht’ verwerf je inzichten die je toelaten het model van zorgethische competenties op een persoonlijke manier eigen te maken.

Zorgethisch coachen (5 stp)

In deze module leer je op een authentieke manier in verbinding te gaan met collega’s om hen te begeleiden in hun zorgethische groei. Door het oefenen van coachende en communicatieve vaardigheden, groei je als ondersteuner van collega’s. Je leert ook methodieken inzetten om met een team te groeien in het ontwikkelen van een zorgethische aanpak. Je leert ook wat groei op zorgethisch vlak eigenlijk betekent en wat dat met zich brengt.

Zorgethisch gesprek begeleiden (5 stp)

In deze module leer je op een professionele manier een ethisch overleg en gesprekken over goede zorg in goede banen te leiden. Je leert ontspannen omgaan met de kwetsbaarheid en de emotionele geladenheid van ethisch overleg en leert om alle actoren hierin een volwaardige stem te geven.

Zorgethisch leiderschap (5 stp)

In deze module leer je hoe je een zorgethisch beleid kan vorm geven en hoe je de cultuur en het beleid van de organisatie kan inspireren. Je oefent participatieve, inspirerende methodieken om samen met collega’s haalbare en deugddoende zorgethische praktijken in je organisatie op te starten en te begeleiden. Je hoort meer over ‘exposure’ als leermiddel, maar ook over het werken met een lerende gemeenschap of een actie-leren-team. Je staat stil bij de ‘groeididactiek’ als basis van zorgethisch leiderschap. Tegelijk leer je hoe je hierin leiderschap kan opnemen.

Praktisch

Er worden 18 dagen georganiseerd, telkens op vrijdag van 9u00 tot 17u00 :

3 en 17 december 2021;

14 en 28 januari;

4 en 18 februari;

11, 18 en 25 maart;

1, 22 en 29 april;

6, 13 en 20 mei;

3, 10 en 17 juni 2022.

Kostprijs

€1450

Over de organisatie

Met sTimul zorgethisch lab zet VIVES met kracht èn expertise in op (zorg)ethiek in opleiding, onderzoek en dienstverlening. Naast het opleiden van (toekomstige) hulpverleners zet sTimul ook in op de begeleiding van zorg- en welzijnsorganisaties in het borgen van een relationele benadering. Relationeel werken vraagt steeds afstemming op de nood én de context van de zorgontvanger/cliënt. sTimulbegeleiders stimuleren de reflectie op deze aspecten.

 

 

 

SAMEN spelen… of hoe spellen verbindend kunnen werken

Doelstelling

Vanuit VIVES SpellenLab is het onze missie om professionelen uit zorg en onderwijs warm te maken om spellen in te zetten in het oefenen van heel uiteenlopende vaardigheden. Tijdens onze workshops focussen we ons telkens op:

 • Het voorstellen van verschillende spellen die een meerwaarde kunnen bieden in het werken rond specifieke vaardigheden bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen al dan niet met een beperking. In het samenstellen van onze workshops zorgen we voor een goede variatie aan coöperatieve, competitieve en solitaire spellen.
 • Kennismaken met tal van concrete toepassingsmogelijkheden van gezelschapsspellen.
 • Reflecteren over de mogelijkheden in de klaspraktijk of in de zorg.

Doelgroep

Jaarlijks verzorgt VIVES SpellenLab verschillende workshops voor professionelen uit de zorgsector. Begeleiders, gezinswerkers, contextbegeleiders, orthopedagogen, psychologen, animatoren... kunnen een keuze maken uit het uitgebreide aanbod workshops waarbij spellen centraal staan.

Programma

Ieder academiejaar worden een aantal workshops voorzien waarvoor je individueel kan inschrijven. Daarnaast is er een groot aanbod aan teamgerichte vormingen.

Bij individuele workshops liggen de thema’s op voorhand vast en kan iedereen vrij inschrijven.

VIVES SpellenLab verzorgt ook jouw teamgerichte workshop of studiedag. We werken een halve of ganse dag rond spel in al zijn facetten. Het onderwerp van de workshop bepaalt u zelf. Tijdens de workshops worden tal van spellen uitgelegd en uitgeprobeerd. We tonen u de recentste spellen, maar geven ook tips over bv. hoe u spellen kunt aanpassen of spelen met een grotere (specifieke) doelgroep.

Mogelijke onderwerpen voor teamgerichte workshops zijn:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden oefenen met spel (kleuters, lagere schoolkinderen, adolescenten)
 • Spellen voor anderstalige nieuwkomers
 • Werken aan executieve functies (kleuter - lager - secundair)
 • Wie kan winnen tegen het spel? Coöperatieve spellen voor kinderen - jongeren - volwassenen
 • Zingeving en positieve communicatie

Meer info over onze individuele en teamgerichte workshops vindt u op onze webpagina: Professionelen Zorgsector - SpellenLab.

Praktisch

Alle workshops gaan steeds door in VIVES SpellenLab, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge.

Indien u toch liever een vorming ter plaatse wenst, kunnen we dit bekijken, maar niet garanderen. In VIVES SpellenLab hebben we immers onze volledige collectie te beschikking. Hierdoor kunnen we niet alleen eenvoudig inspelen op specifieke vragen, tevens merken we dat het zien van zoveel spellen heel wat deelnemers extra inspireert!

Kostprijs

De kostprijs voor een individuele workshop van een halve dag (3u vorming -  syllabus & drankje inbegrepen) bedraagt 55 euro (tenzij anders vermeld).

 

Bij teamgerichte workshops zijn er volgende mogelijkheden:

 • Max. 24 deelnemers (3u vorming -  syllabus & drankje inbegrepen): € 495
 • Meer dan 24 deelnemers (3u vorming -  syllabus & drankje inbegrepen): € 800
 • Max. 24 deelnemers (ganse dag – syllabus & drankje inbegrepen): € 800

Over de organisatie

VIVES SpellenLab houdt zich sinds 2000 bezig met de integratie van spellen in de praktijk (onderwijs – zorgsector). Er wordt niet alleen gezocht naar de meest interessante spellen voor elk van de verschillende doelgroepen of doelstellingen, maar ook naar een zo ideaal of ruim mogelijke manier om die spellen ook daadwerkelijk in te zetten. Spellen worden door de medewerkers en testgroepen, uit onderwijs en zorg, getest op hun bruikbaarheid én beoordeeld via objectieve vragenlijsten.
De collectie van VIVES SpellenLab bestaat uit meer dan 21.500 verschillende spellen en is daarmee de grootste ter wereld.

 

Coaching

Samen groeien in 'ethische' veerkracht, een zoektocht naar haalbare zorg in relationele verbondenheid (sTimul)

Doelstelling

Al jaren staat de jeugdzorg voor warme zorg die inspeelt op noden van kwetsbare jongeren en hun omgeving (mantelzorgers) en die hun waardigheid voor ogen houdt. Zorg laten aansluiten waar relaties kunnen openbloeien, dat is de drijfveer van veel medewerkers en hun leidinggevenden. COVID-19 treft hen recht in hun hart, in deze drijfveer. Jeugdzorg staat sinds de intrede van COVID-19 voor ongeziene keuzes. Hoe verzoen je de veiligheidsrichtlijnen met warme en nabije zorg om zo de relationele continuïteit te verzekeren? De snelheid en druk van nieuwe regels leidt tot morele stress en dagelijkse ethische dilemma’s.

Dit aanbod zet in:

 •  op het versterken van de morele competenties van leidinggevenden.
 •  op de ethische veerkracht bij medewerkers en leidinggevenden.

Doelgroep

Medewerkers uit de residentiële en ambulante jeugdzorg.

Programma

Er worden 2 acties aangeboden:

Actie 1: Interventie voor leidinggevenden

Praktijkcasussen bespreken met (maximum 10) leidinggevenden via een overlegmethodiek waar het relationele centraal staat, begeleid door deskundigen zodat samen ‘hands on’ relationeel advies kan bedacht worden.

Duur: 2 uur durende ‘relationeel’ overleg over een concrete praktijkcasus ter plaatse in een voorziening.

Actie 2: Postcrisisinterventie voor directies en leidinggevenden van uit de jeugdzorg (2 lerende gemeenschappen voor residentiële setting en 2 lerende gemeenschappen voor ambulante setting)

Opzetten van een lerende gemeenschap begeleid door sTimul met (maximum 10 directies/leidinggevenden van verschillende voorzieningen) om voorbeelden van (nieuwe vormen van) relationele zorg te bespreken en blijvend te installeren. De concrete ‘do’s and don’ts en ondertussen warme, kwaliteitsvolle zorg met jongere en zijn mantelzorgers in niet-evidente context mogelijk maken was de uitdaging. Dit mag niet verloren gaan en komt ten goede van de relationele continuïteit. Dit project wil fundamenteel inzetten op veerkracht en op professionele trots/fierheid.

Duur: 4 keer 3 uur durende lerende gemeenschap ter plaatse in sTimullab (te VIVES in Roeselare) (er wordt gevraagd om zich voor alle 4 de bijeenkomsten te engageren).

Data:  in overleg te bepalen met de deelnemers.

Praktisch

Zie programma.

Kostprijs

Af te spreken.

Over de organisatie

Met sTimul zorgethisch lab zet VIVES met kracht èn expertise in op (zorg)ethiek in opleiding, onderzoek en dienstverlening. Naast het opleiden van (toekomstige) hulpverleners zet sTimul ook in op de begeleiding van zorg- en welzijnsorganisaties in het borgen van een relationele benadering. Relationeel werken vraagt steeds afstemming op de nood én de context van de jongere. sTimulbegeleiders stimuleren de reflectie op deze aspecten.

Contactgegevens

Coördinatie sTimul: ann.lammens@vives.be

 

 

 

Wil (en durf) je de relatie aangaan? (Phronesis - Joost Bonte)

Doelstelling

(Misschien) overtuigd raken dat in relatie gaan de basis is van goed sociaal werk.

Doelgroep

Dienst-, zorg- en hulpverleners in en buiten de jeugdhulp, zowel veldwerkers, hun leidinggevenden
als hun beleidsbepalers.

Programma

(Omslag) trajecten opzetten en ondersteunen in relationeel zorg verlenen (5 dagen).

Praktisch

In house of elders: theoretische duiding en praktische implementatie.

Kostprijs

350 euro/halve dag of te onderhandelen prijs voor maatwerk.

Over de organisatie

Phronesis is een advies- en coachingbureau met en in Praktische Wijsheid. Het heeft als doel om
sociale professionals, hun organisaties en het beleid te ondersteunen en versterken.

Contactgegevens

www.phronesis.social

Joost Bonte:

joost@phronesis.social

- 0486/62 77 60

 

 

 

Positief leefklimaat in leefgroepen/teams (LEJO)

Doelstelling

De samenwerking en het samenleven in een team of (leef)groep bevorderen via een procesbegeleiding met participatieve werkvormen.

Doelgroep

 • Leefgroepen en hun begeleiders.
 • Professionals die aan de slag zijn in de leefwereld van jongeren: jeugd(welzijns)werkers, hulpverleners, leefgroepbegeleiders, leerkrachten,…

Programma

Samenwerken is niet altijd even eenvoudig. Nieuw samengestelde groepen of teams, teams/leefgroepen die wat vastgeroest raakten, die de verbinding kwijt zijn geraakt... In deze vorming leggen we de focus op de groei van de groep. We creëren ruimte en een veilig kader om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan, gevoeligheden bloot te leggen en inzichten te verwerven. Kortom, we proberen alle neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Dit alles doen we met aandacht voor onderlinge verschillen en respect voor ieders expertise en visie.

Het programma verloopt volledig op tempo van de deelnemers. We zorgen voor een boeiende afwisseling tussen activiteit en reflectie. Het team wordt uitgedaagd om intensief samen te werken tijdens de activiteiten. Aan de hand van Active Rreviewing technieken staan we met prikkelende reflectiemethodieken vervolgens stil bij het verloop van deze opdrachten.

Het programma wordt op maat uitgewerkt om een duurzaam effect te bekomen. Daarom schenken we bijzondere aandacht aan vraagverheldering tijdens de intake en aan terugblikmomenten.

Praktisch

 • Op onze eigen locatie COMPOT te Doornzele, of op aanvraag in een natuurlijke omgeving (Ardennen, De Kluis).
 • Minimaal 6 deelnemers, maximum 14. We voorzien 2 begeleiders.

Kostprijs

Standaardprijs is 350 euro per dagdeel per begeleider. Totaalprijs is afhankelijk van duur traject en groepsgrootte.

Voor jeugdwerkers en jongerenbegeleiders in de vrije tijd is een reductieprijs mogelijk.

Over de organisatie

Jongeren emanciperen, dat doen wij. LEJO is er voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

LEJO wil op een duurzame manier de spiraal van maatschappelijk kwetsbaarheid doorbreken en jongeren een perspectief bieden op een volwaardige plaats in de samenleving.  Daarom werken we op twee sporen: één, de jongeren stimuleren om sterker te worden in de samenleving. Twee, de maatschappelijke instellingen, overheden en beleidsmakers stimuleren om sterker te worden in het kansen geven aan jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Ervaringsgericht werken is voor ons meer dan een methodiek. Het is een visie die het fundament vormt voor alles wat we bij LEJO doen. Zowel onze begeleidershouding als werkingen vertrekken vanuit deze stevige basis. Zin om meer te ontdekken? Lees alles op www.lejo.be